top of page

פיתוח הנהלה בכירה

Business Meeting

פיתוח וחיזוק שכבות ניהול בכירות. ייעוץ למנהלים בחברות 
הזנק וחברות בתהליכי גדילה מואצת.

 

חוסר הודאות הינו אתגר ממשי עימו מתמודדות חברות וארגונים, במיוחד בימים אלו. אנחנו מסייעים לצוותי הנהלה בכירה בליווי והתמודדות בהצלחה על מנת להפחית את עוצמתם ומורכבותם של אתגרים בלתי צפויים באמצעות חשיבה וניתוח משותף.

 

היכולת החשובה ביותר להנהלה בכירה היא היכולת להבין מתי וכיצד יש להגיב לשינוי, מתוך ההנחה שפתרונות הם חולפים, אבל תהליך מחשבה נכון מתאים בכל מצב.

 

חסם עיקרי בדרך להפיכת צוות הבכירים בארגון ל-״מח הארגוני״ הוא ניהול הדיסונאנס המובנה בתפקיד, בין האינטרס המקצועי-יחידתי לצורך הניהולי-ארגוני.

יועצים שלנו יסייעו להנהלה שלכם לדעת מתי לשים את כובע מנהל התחום שלהם, ומתי להחליף אותו בכובע של חבר הנהלה בכיר.

bottom of page